logo

Welkom bij AZ Aanvullende Zorg

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger! Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers of beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke relatie of band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is geen alledaagse zorg zoals bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.

Als u zelf mantelzorger bent, vindt u het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat u die zorg op u neemt. Wie moet het anders doen? Maar dan weet u ook, dat het vaak een hoop energie kost en dat de emotionele druk hoog kan zijn. Niet alleen als het om de directe zorgtaken gaat, maar ook wanneer u te maken krijgt met instanties en wettelijke regelingen in verband met het aanvragen van speciale voorzieningen of een indicatiestelling. U krijgt vaak het gevoel dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. In zo’n situatie kunt u de mantelzorgmakelaar inschakelen.

Doelgroepen

Een mantelzorgmakelaar richt zich tot de mantelzorgers van alle doelgroepen, mits het gaat om chronische en langdurige zorg. Vaak betreft het intensieve zorg die langer dan 3 maanden duurt en gemiddeld meer dan 10 uur per week betreft. Hierbij kunt u denken aan personen met een somatische ziekte, een psychiatrische aandoening, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Een mantelzorgmakelaar neemt regeltaken over van mantelzorgers in de vorm van een persoonlijke, zakelijke dienstverlening. Op deze website vindt u meer informatie over de mogelijkheden die een mantelzorgmakelaar u kan bieden.